Voorwaarden

PDF-versie

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan Betuwe Mechanisatie gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Betuwe Mechanisatie uitgaan van de juistheid hiervan en zal het de aanbieding hierop baseren.

2.3. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking en indien van toepassing verwijderingsbijdragen of andere heffingen.

2.4. Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Betuwe Mechanisatie het recht alle kosten die het heeft moeten maken om de aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Adviezen, ontwerpen en materialen

3.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Betuwe Mechanisatie krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

3.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

3.3. Opdrachtgever vrijwaart Betuwe Mechanisatie voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

3.4. Opdrachtgever mag de materialen die Betuwe Mechanisatie wil gebruiken voordat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Betuwe Mechanisatie hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Rechten intellectueel eigendom

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Betuwe Mechanisatie de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

4.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Betuwe Mechanisatie ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Betuwe Mechanisatie niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan Betuwe Mechanisatie per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Betuwe Mechanisatie gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Betuwe Mechanisatie een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Betuwe Mechanisatie bij benadering vastgesteld.

5.2. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Betuwe Mechanisatie, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.3. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Betuwe Mechanisatie er van uit dat het de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Betuwe Mechanisatie bekend waren toen het de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Betuwe Mechanisatie de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Betuwe Mechanisatie kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Betuwe Mechanisatie kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Betuwe Mechanisatie worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Betuwe Mechanisatie kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Prijswijziging

6.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door Betuwe Mechanisatie worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

6.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 7: Risico-overgang

7.1. Levering van eventuele onderdelen en/of andere zaken vindt plaats af fabriek; het risico van de zaak gaat over op het moment dat Betuwe Mechanisatie deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

7.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en Betuwe Mechanisatie overeenkomen dat Betuwe Mechanisatie voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico`s verzekeren.

7.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Betuwe Mechanisatie.

7.4. Ook in geval Betuwe Mechanisatie de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat Betuwe Mechanisatie de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van Betuwe Mechanisatie of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Betuwe Mechanisatie heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als het door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door Betuwe Mechanisatie te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Betuwe Mechanisatie niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, natuurgeweld, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.

8.3. Betuwe Mechanisatie is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

 • a. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
 • b. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
 • c. reis en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer of minderwerk als:

 • a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
 • b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 • c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Betuwe Mechanisatie bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Betuwe Mechanisatie.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Betuwe Mechanisatie zijn werkzaamheden ongestoord en binnen de normale bij Betuwe Mechanisatie geldende bedrijfstijd, voor zover dit niet valt op nationale feestdagen, kan verrichten en dat het bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

 • Verwarming
 • gas, water en elektriciteit
 • afsluitbare droge opslagruimte
 • op grond van de Arbowet en regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Betuwe Mechanisatie, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van Betuwe Mechanisatie dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor Betuwe Mechanisatie uit de vertraging voortvloeiende schade.

11.4 Wanneer er zich omstandigheden voordien die het noodzakelijk maken om de werkzaamheden te verrichten op een tijdstip vallende buiten de in lid 1 normale werktijden van Betuwe Mechanisatie, is Betuwe Mechanisatie gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

11.5 Wanneer keuring / reparatie plaatsvindt op een locatie van opdrachtgever, is Betuwe Mechanisatie niet verplicht zijn komst of die van zijn personeel aan te kondigen en het precieze tijdstip van aankomst aan opdrachtgever mee te delen.

11.6 Opdrachtgever zorgt ervoor dat het te keuren of te repareren object in gereinigde staat aan Betuwe Mechanisatie ter beschikking wordt gesteld, zodanig dat de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden kunnen worden verricht.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

 • a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 • b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 • c. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Betuwe Mechanisatie.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Betuwe Mechanisatie in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart Betuwe Mechanisatie voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Betaling

13.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Betuwe Mechanisatie of op een door Betuwe Mechanisatie aangewezen rekening.

13.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

 • a. bij balieverkoop contant;
 • b. bij termijnbetaling:
  30% van de totale prijs bij opdracht;
  70% van de totale prijs bij oplevering;
 • c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

13.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Betuwe Mechanisatie een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Betuwe Mechanisatie heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

13.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Betuwe Mechanisatie te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Betuwe Mechanisatie of de gerechtelijke schuldsanering op Betuwe Mechanisatie van toepassing is.

13.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

 • a. een betalingstermijn is overschreden;
 • b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
 • c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 • d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

13.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan Betuwe Mechanisatie verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

13.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Betuwe Mechanisatie alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,00.

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

13.8. Als Betuwe Mechanisatie in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die het in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Betuwe Mechanisatie is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Betuwe Mechanisatie toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Betuwe Mechanisatie verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

14.2. Als het voor Betuwe Mechanisatie ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Betuwe Mechanisatie voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

14.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 • a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
 • b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
 • c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Betuwe Mechanisatie.

14.4. Betuwe Mechanisatie is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal Betuwe Mechanisatie de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

14.5 Opdrachtgever vrijwaart Betuwe Mechanisatie voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Betuwe Mechanisatie geleverde producten en/of materialen.

Artikel 15: Garantie

15.1. Betuwe Mechanisatie staat voor een periode van drie maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

15.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Betuwe Mechanisatie voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits het vrij was in de keuze daarvan.

Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal Betuwe Mechanisatie deze herstellen of vervangen. De delen die bij Betuwe Mechanisatie hersteld of door Betuwe Mechanisatie vervangen worden, moeten franco aan Betuwe Mechanisatie worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

15.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat Betuwe Mechanisatie voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.

Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Betuwe Mechanisatie de keuze maken of het:

 • de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
 • het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan Betuwe Mechanisatie terugzenden;
 • opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

15.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Betuwe Mechanisatie gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.

Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Betuwe Mechanisatie worden teruggezonden. Daarna zal Betuwe Mechanisatie de keuze maken of het:

 • de zaak herstelt;
 • de zaak vervangt;
 • opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

15.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Betuwe Mechanisatie voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.

Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Betuwe Mechanisatie dit herstellen. De eventueel gemaakte reis en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

15.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en Betuwe Mechanisatie dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

15.7. Opdrachtgever moet Betuwe Mechanisatie in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

15.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Betuwe Mechanisatie heeft voldaan.

15.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 16: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Betuwe Mechanisatie heeft gereclameerd.

Artikel 17: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Betuwe Mechanisatie mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft Betuwe Mechanisatie eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

 • a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
 • b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
 • c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3. Nadat Betuwe Mechanisatie zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag het de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat Betuwe Mechanisatie toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als Betuwe Mechanisatie geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Betuwe Mechanisatie te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Betuwe Mechanisatie en Betuwe Mechanisatie hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Betuwe Mechanisatie heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Betuwe Mechanisatie neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Betuwe Mechanisatie mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.